oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 0000124134 Cel szczegółowy 1% - NSP

Konkurs Informatyczny Bóbr 2020

Odsłony: 334

Konkurs Informatyczny Bóbr 2020

Konkurs Bóbr to okazja do rozwoju nauczycieli, szkół, a przede wszystkim uczniów – szkół podstawowych i średnich – oraz do zdobycia cennej wiedzy, doświadczeń i umiejętności, które mogą być następnie wykorzystane jako narzędzie szybszej i skuteczniejszej nauki, ale też przy edukowaniu przyszłych specjalistów – informatyków, programistów i innych zawodów wykorzystujących nowoczesne oprogramowanie i technologię informacyjną i komunikacyjną. Bóbr jest  realną szansą na rozwój młodych ludzi!

Konkurs Informatyczny Bóbr 2020 objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Rejestracja do Konkursu Bóbr 2020 trwa do 9 listopada, godz. 11:45

Więcej informacji na temat konkursu, szczegółowy harmonogram oraz rejestracja dostępna jest na stronie: www.bobr.edu.pl

Chętni uczniowie proszę się zgłaszać do nauczyciela informatyki Pana mgr inż. Adama Mosieja.

Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: 

 • Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 
 • Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
 • Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,

  Zasady organizacji zawodów

  Zasady organizacji zawodów w roku szkolnym 2020/2021 

  1. Konkurs Bóbr trwa jedną godzinę zegarową dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie rozwiązują zadania w szkole pod nadzorem nauczyciela.
  2. Konkurs składa się:
   1. dla kategorii Skrzat – z 15 zadań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 5 zadań w każdej grupie;
   2. dla kategorii Beniamin, Junior i Senior – z 24 zadań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 8 zadań w każdej grupie.
  3. Do konkursu może przystąpić tylu uczniów, ile jest w danej szkole komputerów i dostępnych urządzeń mobilnych, na których prawidłowo działa środowisko konkursu. W przypadku większej liczby uczniów szkoła może przeprowadzić wewnętrzne eliminacje na własnych zasadach.
  4. Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie od godziny rozpoczęcia konkursu dla każdego uczestnika. Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani stracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu się uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do upłynięcia pełnej godziny od startu konkursu. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie na bieżąco.
  5. Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób:
   1. na starcie uczeń otrzymuje 15 punktów w kategorii Skrzat i 24 punkty w pozostałych kategoriach,
   2. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
   3. za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
   4. za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
   5. maksymalna liczba punktów to 75 w kategorii Skrzat i 120 w pozostałych kategoriach.
  6. Pozostałe zasady określa Regulamin Konkursu.

   Regulamin konkursu

   Regulamin edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr

   I. Informacje ogólne

   1. Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Konkurs Bóbr jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajach.
   2. W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr, zwanego dalej Konkursem, są: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska  oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI). Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komitet Organizacyjny Konkursu Bóbr, zwany dalej Komitetem Organizacyjnym, powołany przez organizatorów. 
   3. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: 
    • przygotowanie polskiej wersji zadań konkursowych,
    • przygotowanie witryny Konkursu służącej do:
     • zamieszczania informacji o Konkursie, 
     • rejestracji elektronicznej nauczycieli, szkół i uczniów uczestniczących w Konkursie, 
     • informacji o sposobie dostępu do zadań konkursowych i potrzebnym oprogramowaniu, 
     • gromadzenia wyników Konkursu, 
     • zamieszczania wyników Konkursu,
    • opracowanie wyników Konkursu,
    • ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu,
    • przygotowanie materiałów pomocniczych przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów pragnących uczestniczyć w Konkursie.
   4. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
   5. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu w szkole pod nadzorem nauczyciela z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego na oprogramowaniu konkursowym. Test składa się z kilkudziesięciu zadań. Rozwiązanie zadania polega na wskazaniu dokładnie jednej z możliwych odpowiedzi przez kliknięcie na niej lub wpisaniu odpowiedzi w okienku lub wykonaniu innych czynności za pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego, prowadzących do rozwiązania. Liczba zadań i szczegółowe zasady punktowania są ogłaszane każdego roku w Zasadach Organizacji Zawodów (ZOZ). 
   6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
   8. Konkurs odbywać się będzie w dniach 9-10 i 12-13 listopada 2020 r. Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się na stronie bobr.edu.pl/harmonogram-2020/.

   II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

   1. Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach: 
    • Skrzat – dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, 
    • Beniamin – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
    • Junior – dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych,
    • Senior – dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
   2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatorów oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
   3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń, który ma możliwość zalogowania się z komputera lub innego urządzenia cyfrowego, jednak klasyfikowani są tylko ci uczniowie, którzy zostali zarejestrowani przez nauczyciela i uczestniczyli w konkursie pod jego nadzorem w klasie. Czynności nauczyciela, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu są szczegółowo opisane w Warunkach technicznych.
   4. Każdy uczestnik Konkursu poznaje treść zadań konkursowych dopiero w momencie rozpoczęcia zawodów, i rozwiązuje zadania samodzielnie. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z innego oprogramowania niż oprogramowanie konkursowe, nie wolno również porozumiewać się z innymi osobami za pomocą technicznych środków łączności. Rozwiązania zadań są automatycznie rejestrowane  na witrynie Konkursu. 
   5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem platformy dzwonek.pl należącej do firmy Learnetic SA. Każdy z Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w platformy oraz niniejszego Regulaminu.

   III. Wyniki konkursu, nagrody, reklamacje i dyskwalifikacje

   1. Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu. W ciągu kolejnych dwóch tygodni są przyjmowane reklamacje dotyczące wyników. Później, kolejny tydzień jest przeznaczony na weryfikację wyników i analizę reklamacji przez Komitet. Wyniki Konkursu są ogłaszane na witrynie Konkursu w terminie miesiąca od daty przeprowadzenia Konkursu. Ogłaszane są listy laureatów i uczniów wyróżnionych. Wyniki wszystkich uczniów z danej szkoły są dostępne na witrynie Konkursu. Może je pobrać nauczyciel zarejestrowany jako opiekun uczniów z danej szkoły.
   2. Komitet Organizacyjny ustala oddzielnie dla każdego poziomu wiekowego punktowe kryteria uzyskania tytułu laureata i wyróżnienia poszczególnych kategoriach wiekowych.
   3. Organizatorzy Konkursu starają się organizować uroczyste zakończenie Konkursu.
   4. Komitet Organizacyjny może przyznawać nagrody w następujących kategoriach: 
    • nagrody dla laureatów Konkursu, 
    • nagrody dla szkół, 
    • nagrody dla nauczycieli. 
   5. Nagrody są wręczane na uroczystym zakończeniu Konkursu lub można je odebrać u organizatorów do końca roku szkolnego, w którym odbywa się Konkurs. Nagrody nie są przesyłane do laureatów pocztą lub przekazywane w innych sposób.
   6. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu, tytuł Laureata edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa w Konkursie. Druk dyplomów konkursowych odbywa się z witryny Konkursu. Ważność dyplomu potwierdza pieczęć szkoły oraz własnoręczny podpis dyrektora szkoły i nauczyciela przeprowadzającego konkurs w szkole. Laureaci Konkursu, uczniowie wyróżnieni oraz ich opiekunowie mogą odebrać dyplom podczas uroczystego zakończenia konkursu. 
   7. Komitet Organizacyjny przed ogłoszeniem wyników Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji uczniów, którzy złamali regulamin konkursu, w szczególności tych, których wyniki wskazują, że zostały one otrzymane niesamodzielnie lub czas rozwiązywania zadań był zbyt krótki. Komitet Organizacyjny przedstawia nauczycielowi i dyrektorowi szkoły powody, dla których podjęta została decyzja o dyskwalifikacji uczniów. 

   IV. Dane osobowe

   1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców Konkursu jest firma Learnetic SA z siedzibą w Gdańsku (80-298), ul. Azymutalna 9. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   3. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wręczenia dyplomów i nagród. Dane zwycięzców zostaną przekazane Wydziałowi Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który corocznie organizuje galę wręczenia nagród na terenie Uniwersytetu.
   4. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a potem przez okres posiadania konta na platformie www.dzwonek.pl. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie wykorzystujemy danych uczestników do żadnych działań marketingowych.

   V. Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
   2. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty , które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.