oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Informacja do rodziców klasy 8 w sprawie Egzaminu Ósmoklasisty

Odsłony: 73

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że tegoroczny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w maju 2021r.

z języka polskiego (25V),

matematyki (26V)

i języka obcego nowożytnego (27V).


Czas trwania egzaminu:
- język polski – 120 min.
- matematyka – 100 min.
- język obcy nowożytny – 90 min.


Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez uczniów podczas egzaminu zostanie przedstawiony w następnym piśmie. Uczniowie są informowani na bieżąco.
W związku z przygotowaniem do egzaminu podjąłem stosowne działania, aby to ważne wydarzenie w życiu Waszych dzieci przebiegało zgodnie z procedurami i pozytywnymi efektami:
- zwiększyłem liczbę godzin lekcyjnych w stosunku do siatki MEN – z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego,
- dodałem jedną godzinę lekcyjną w tygodniu, z każdego przedmiotu egzaminacyjnego jako przygotowanie,
- wprowadziłem dobrowolne zajęcia dodatkowe w soboty z przedmiotów egzaminacyjnych (terminy do uzgodnienia),
- zwiększyłem liczbę przeprowadzanych testów i sprawdzianów powtórkowych i sprawdzających,
- dysponujemy własnym sprzętem kinowym, a więc będą wyświetlane filmy – adaptacje lektur szkolnych, jako uzupełnienie wiedzy,
- zakupiłem odpowiednią liczbę lektur,
- nauczyciele są do dyspozycji uczniów, a szczególnie w sytuacjach gdy istnieje potrzeba dodatkowych konsultacji.
Ponadto umożliwiłem prowadzenie bądź uczestnictwo w akcjach charytatywnych – skutkuje to dodatkowymi punktami podczas rekrutacji. Nadmieniam, że niektórzy uczniowie czynią to od wielu lat.


Proszę też, aby Państwo do 28 IX 2020r. wypełnili formularz odnośnie wyboru języka obcego na egzamin dołączoną do pisma. Tę decyzję będzie można zmienić do 15 II 2021 i zgłosić do Dyrekcji i przekazać do szkoły poprzez dzieci.
Do 15 X 2020r. – jeżeli jest taka sytuacja – należy przedłożyć Dyrekcji zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej – o specjalistycznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, niedosłuch) lub inne choroby.
Moje i moich nauczycieli działania, aby osiągnąć sukces musi być poparte Państwa wsparciem: merytorycznym i życzliwym.
Ubiegły egzamin przebiegł w specjalnych warunkach związanych z pandemią:
- uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki,
- np. z języka angielskiego uzyskali jedną z najwyższych ocen w Polsce. Dobrze też wypadli z pozostałych przedmiotów.
Uczeń Kamil- uzyskał z matematyki 98 %, z języka angielskiego 96% i z języka polskiego 89%.
Dostał się jako pierwszy do najbardziej prestiżowej klasy - do klasy programistów w Zespole Szkół Elektrycznych.
Najważniejsze: wszyscy uczniowie dostali się do wybranych przez siebie szkół.
Przypominam, że w latach ubiegłych należeliśmy do szkół w Polsce, które osiągnęły najwyższe wyniki.
Jestem przekonany, że tegoroczny też przyniesie satysfakcję i spełnienie marzeń Waszych dzieci, a moich uczniów.
Pozdrawiam Marek Danilewicz
Dyrektor

Niewodnica Kościelna, 2020.09.16