oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Projekt: „Przepis na sukces”

Odsłony: 582

Projekt: „Przepis na sukces”, nr Projektu: WND -RPPD.03.01.01-20-0242/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

PROJEKT „PRZEPIS NA SUKCES”

Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej „Przepis na sukces” powstał  w oparciu o zdiagnozowanie potrzeby szkoły w zakresie dydaktycznym i organizacyjnym.

Opracowanie projektu zajęło kilka miesięcy. Został on następnie przesłany do Urzędu Marszałkowskiego i został  poddany ocenie konkursowej. Konkurencja była bardzo duża. Zgłoszono kilkaset projektów. Jednakże nasz projekt został oceniony wysoko i uzyskał dofinansowanie. Na początku 2018r. rozpoczęły się negocjacje, które zakończyły się 5 listopada 2018r. , tego dnia podpisałem z Panem Marszałkiem Naszego Województwa umowę formalną.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2019r.

W ramach projektu będą zorganizowane zajęcia dodatkowe (pełen wykaz na stronie 1) wyjazdy do teatru, wycieczki krajobrazowe oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Ponadto powstanie pracownia do zajęć fizyczno – chemicznych oraz biologicznych z pełnym wyposażeniem (będzie to jedna z najbardziej nowoczesnych pracowni w Polsce), następnie adaptacja korytarza do zajęć wychowania fizycznego poprzez gruntowny remont i doposażenie w sprzęt sportowy. Rewelacją będzie magiczny dywan.

Projektem objęci będą też nauczyciele, którzy skorzystają z różnych form doskonalenia pedagogiczno- metodycznego.  Wszystkie zajęcia w projekcie są bezpłatne.